Syntens

 Team Nijhuis heeft een marketingcommunicatiestrategie gemaakt voor Syntens.

Syntens Innovatiecentrum is een stichting opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische zaken. De stichting heeft als doel ondernemingen te stimuleren zich duurzaam te vernieuwen om hiermee welvaart en welzijn in Nederland te bevorderen. Syntens maakt ondernemers bewust van de mogelijkheden die er zijn om te innoveren en helpt ondernemers concreet om daarin stappen te zetten die leiden tot resultaat voor de onderneming. Zodoende dragen de activiteiten van Syntens indirect bij aan een extra omzet van enkele honderden miljoenen euro’s per jaar binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Het vraagstuk

Met de opzet van de Overijsselse Energiebesparingsaanpak 2.0 wil de Provincie Overijssel samen met gemeenten, Rijk en georganiseerd bedrijfsleven komen tot één integrale aanpak van de energiebesparingsuitdaging in Overijssel. Als onderdeel hiervan is het project Slim Energie Thuis opgezet, dat moet zorgen voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen in eigen woningen. Syntens ondersteunt de Provincie onder andere op het terrein van de marketing en communicatie rondom dit traject en heeft na een competitie met 4 andere bureaus Team Nijhuis gekozen voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatiestrategie voor Slim Energie Thuis.

Met Slim Energie Thuis wil Syntens zowel particuliere woningeigenaren als aanbieders in energiebesparende maatregelen activeren om meer huizen in Overijssel energiezuinig te maken. Het doel is om eind 2015 in totaal 10.000 particuliere woningen in Overijssel minimaal twee energielabels te verbeteren.

Om dit te realiseren moet allereerst de particuliere woningeigenaar overtuigd worden om te investeren in energiebesparende (en energieopwekkende) maatregelen als zonnepanelen, isolatie en warmtepompen. Daarnaast moeten aanbieders van energiebesparende maatregelen, zoals bouwbedrijven, isolatiebedrijven en installateurs, geactiveerd worden om een aanbod te ontwikkelen dat voldoet aan de vraag van de particuliere woningeigenaar.  De actieve benadering van de aanbodzijde in energiebesparingstrajecten is wat dit project uniek maakt. Eerdere stimuleringscampagnes voor energiebesparende maatregelen vanuit de overheid richtten zich namelijk vooral op de vraagzijde (de woningeigenaren).

Het proces

De ontwikkelde marketingcommunicatiestrategie omvat alle ingrediënten voor een succesvol project. Allereerst is door middel van deskresearch, online monitoring, kwalitatief- en kwantitatief onderzoek onderzocht wat de percepties, wensen, behoeften en verwachtingen zijn bij zowel de aanbodzijde in energiebesparende maatregelen als bij de particuliere woningeigenaar. Op basis van de resultaten van deze analysefase zijn doelgroepen en persona’s geformuleerd en zijn projectdoelen gesteld. Daarnaast is een gefundeerde communicatiestrategie ontwikkeld en is ook advies gegeven over de doel(groep)gerichte inzet van communicatiemiddelen. De monitoring van het project is geborgd door een vooraf vastgelegd monitorings- en evaluatieplan.

Het resultaat

De ontwikkelde strategie is met veel enthousiasme ontvangen. De strategie houdt niet alleen rekening met alle aspecten van een energiebesparingstraject, maar ook alle betrokken partijen als gemeenten, brancheorganisaties, wijkorganisaties, verenigingen van eigenaren, intermediairs (als architecten en makelaars) en natuurlijk de pers.

Gerealiseerde digitale marketing

Send this to friend